Noodzakelijk spiritueel recept (1/3): Astagh-firu-llāh

Elke dag honderd keer Astagh-firu-llāh (ik vraag om vergiffenis van Allāh)

Overgeleverd door Abd Allāh Ibn Bushr – moge Allāh tevreden zijn met hem – dat er een man was die zei: ‘O Boodschapper van Allāh ﷺ, de wetten van de Islam zijn mij teveel geworden (om na te komen), vertel mij over iets waar ik mij aan kan vasthouden.’ Hij zei: ‘Laat je tong onophoudelijk bezig zijn met gedenken van Allāh.’ (at-Tirmidhī (Ḥadīth Ḥasan), Al-Jāmi’u at-Tirmidhī. Zie ook: De tuinen der Oprechten: een verzameling uitspraken van de Profeet Moehammad (ICCN 1995 Den Haag))

‘Verlaat de Dhikr (het gedenken van Allāh) niet omdat je de Aanwezigheid van Allāh niet opmerkt hierin. Want jouw nalatigheid in de Dhikr is veel erger dan jouw achteloosheid tijdens de Dhikr van Allāh. Wellicht dat Hij jou van een achteloze Dhikr verheft naar een waakzame Dhikr. En van een waakzame Dhikr naar een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allāh). En van een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allāh) naar een Dhikr waarbij alles afwezig is behalve Degene Die vernoemd is. ﴾Waarlijk dit is gemakkelijk voor Allāh [Qur’ān 14:20﴿ (Ibn ‘Aṭā`illāh al-Askandarī, Kitāb al-Ḥikam 47)

“Waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezind voor degene die berouw toont, gelooft, goede daden verricht en vervolgens geleid wordt.” (Sūrah Ṭā-Hā 20:82)

“En vraag jullie Heer om vergeving en toon vervolgens berouw aan Hem, opdat Hij jullie een goede genieting zal schenken, tot een vastgesteld tijdstip. En Hij schenkt Zijn Gunst aan elke bezitter van goedheid. Als jullie je afwenden, voorwaar dan vrees ik voor jullie de Bestraffing van een Grote Dag.” (Sūrah Hūd 11:3)

Overgeleverd door Abū Hurayrah – moge Allāh tevreden zijn met hem: “Ik hoorde de Boodschapper van Allāh ﷺ zeggen: ‘Bij Allāh, waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh en ik keer tot Hem in berouw wel meer dan zeventig keer per dag.’” (al-Bukhārī)

Overgeleverd door al-Aghrar al-Muzanī – moge Allāh tevreden zijn met hem: “Dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Soms zie ik een sluier over mijn hart. Waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh wel honderd keer per dag.’” (Muslim)

Aan ons is bericht door Abū Bakr Ibn Abī Shaybah dat aan ons is bericht door Ghundar van Shu’bah van ‘Umar Ibn Murrah van Abī Burdah dat hij zei: “Ik hoorde al-Aghrar (al-Muzanī) – die tot de metgezellen van de Profeet ﷺ behoorde – dat hij overleverde dat Ibn ‘Umar zei: “De Boodschapper van Allāh zei: ‘O mensen, keer naar Allāh in berouw. Waarlijk ik keer tot Hem in berouw wel honderd keer per dag.’” (Muslim)

“Tawbah (berouw) is de eerste fase van de [mystieke] reizigers en het eerste station van de zoekers [op het pad naar Allāh]. In de Arabische taal, de werkelijke betekenis van ‘berouw’ is ‘terugkeren’ zoals men zegt: Tāba (hij toonde berouw) in de zin van ‘hij keerde terug’. Berouw is dus terugkeren van wat van verwerpelijk is volgens de Goddelijke Wet.” (Abū al-Qāsim al-Qushayrī, ar-Risālah al-Qushayriyyah fī ‘Ilm at-Taṣawwuf)

Fragment: Zakariya Bosmans, De ziel en de maan, een traktaat op het pad van de zoeker. Appendix: Toelichting: noodzakelijk spiritueel recept

(verwachte publicatiedatum: Ramadan 2019)

Ben jij klaar voor een spirituele groeispurt?

Lees de hele Qur’ān uit in je nachtgebed in nog geen jaar tijd. Wat een prachtige prestatie! 💚

Als je elke dag 2 bladzijden opleest in Tahajjud, dan heb je in een jaar tijd de hele Qur’ān in jouw nachtgebed uitgelezen.

In slechts 2 Rak’aat en 1 bladzijde per Rak’ah. Wat een prachtige gelegenheid om vele beloningen te mogen ontvangen! Elke dag een half uurtje eerder opstaan voor Salat al-Fajr, meer kost het niet.

Maak er een mooi project van. Koop een agenda en houd dagelijks bij welke pagina’s je steeds hebt gelezen in het nachtgebed.

Hoe? Houd de Mushaf in je handen tijdens het gebed en lees vanuit de Mushaf. Vanuit de Mushaf de Qur’ān oplezen is namelijk toegestaan bij de vrijwillige gebeden.

Kun je nog niet zo snel lezen? Dan lees elke avond een half uurtje voordat je gaat slapen steeds die 2 bladzijden. Train de pagina’s in de avond zodat de recitatie in het nachtgebed wat soepeler op de tong ligt.

Een half uurtje in de avond oefenen en een half uurtje voor Fajr in jouw gebeden oplezen.

Wat denk je wat dit voor een effect zal hebben op jouw leven?

Ben jij klaar voor zo’n spirituele groeispurt?

Het ontwikkelen van een spiritueel karakter

Een van de vele oorzaken van gebrek aan spiritualiteit of stagnatie in spirituele groei is discussiëren. Vooral over geloofszaken waar men weinig tot geen verstand van heeft. Veel discussiëren over geloofszaken – met een sterke drang om de tegenstander op zijn plek te zetten of om te weerleggen – is een onderliggende ziekte in het hart die de discussie voedt. Het is niets anders dan om het ego te bevredigen. Veel mensen voelen die drang om overal maar op in te haken bij wat ze lezen, een drang waarbij je jouw persoonlijke ‘overtuiging’ wilt meten of opleggen. Deze krachtmeting is het tegenovergestelde van je nederig opstellen en iemand anders de ruimte geven in zijn persoonlijke beleving. Het is namelijk niet altijd belangrijk of de een het wel of niet goed begrepen heeft volgens jou, maar wat wel belangrijk is – hoe jij iemand benaderd. Het ontwikkelen van een spiritueel karakter is misschien wel de moeilijkste taak in ons leven, omdat in veel gevallen het ego namelijk die weg blokkeert. Vele islamitische wetenschappen zijn geleerd binnen een bepaald tijdsbestek, maar het ontwikkelen van een spiritueel karakter is een prachtig levenslang proces. En Allāh heeft de beste der schepping ﷺ de hoofdrol gegeven om het juiste voorbeeld te zijn voor de mensheid.

Allāh zegt:

“Voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.” [sūrah al-Qalam 68:4]

“En het was dankzij de Genade van Allāh dat jij zacht in omgang was met hen.” [sūrah Āli ‘Imrān 3:159]

Dit verwijst naar de Profeet ﷺ die op vele manieren een ware dienaar is van Allāh en die alle mensen met de grootst mogelijke vriendelijkheid behandelde. Zijn karakter was een perfect voorbeeld van nederigheid gebaseerd op de oprechtheid naar Allāh. Hij had mededogen met de dienaren van Allāh, wat het tegenovergestelde was van de kenmerken van trots en arrogantie.

Stagnatie in spirituele groei zorgt voor onverschilligheid naar anderen toe en leidt tot minachting en verdeeldheid tussen de mensen. Dit is ver verwijderd van de richtlijnen in de Qur’ān. Er zijn nog vele lessen te leren in het leven om een prachtig spiritueel karakter te ontwikkelen, maar het startpunt blijft nog altijd de connectie met het Boek van Allāh – een spirituele connectie met de Qur’ān en de Goddelijke boodschap daarin.

Allāh zegt:

“O mensen, voorzeker er is een Vermaning (de Qur’ān) van jullie Heer tot jullie gekomen en een Genezing voor wat zich in jullie borsten (harten) bevindt, en een Leiding en Genade voor de gelovigen. Zeg (o Mohammed): ‘Laat hen zich met de Gunst van Allāh en met Zijn Genade verblijden. Dat is beter dan dat wat zij (aan vergankelijke zaken) vergaren.’” [sūrah Yūnus 10:57-58]

Jezelf bezighouden met de Qur’ān om spiritueel te groeien is van groot belang en ons niet te laten afleiden door te discussiëren over zaken die ons niet ten goede komen. De Qur’ān is voeding voor de ziel, genezing voor het hart en jouw persoonlijke gesprek met Allāh.

Allāh zegt:

“… Hij begon de schepping van de mens uit klei (aarde). Vervolgens maakte Hij zijn nageslacht (d.w.z. het nageslacht van Ādam) uit een zwak waterextract. Vervolgens gaf Hij hem vorm en blies in hem van Zijn Ziel (Rūḥ). En Hij heeft voor jullie het gehoor, het zicht en de harten gemaakt. Slechts weinig dankbaarheid tonen jullie.” [sūrah as-Sajdah 32:7-9]

Allāh heeft onze lichamen gecreëerd van aarde en het voedsel voor onze lichamen komt voort uit de aarde. Alles wat wij eten komt uit de aarde. Maar onze zielen zijn Goddelijk en het juiste voedsel voor onze zielen is Goddelijk. Ofwel je voedt je ziel met het wereldse en een beperkte houdbaarheidsdatum of met het Goddelijke dat voor eeuwig houdbaar is.

Ibn al-Qayyim zegt dat de sleutels tot succes om het hart tot leven te brengen liggen in het overpeinzen van de Qur’ān, nederig zijn voor Allāh in het geheim en zonden te vermijden.

Er zijn zoveel mooie lessen in de Qur’ān om een spiritueel karakter te ontwikkelen. Probeer maar eens stil te staan bij de verzen die ons laten denken aan Allāh, het verrichten van Dhikr, de tijdelijke aard van het leven, de dood, de Wederopstanding, de Dag des Oordeels, het Paradijs en de Hel en de verwijzing naar het prachtige karakter van de Profeet ﷺ.

Belangrijke aandachtspunten voor het ontwikkelen van een spiritueel karakter:

• Dhikr (gedenken van Allāh)
• Het overpeinzen van de Qur’ān
• Nederig zijn naar Allāh
• Nederig blijven naar je medemens, ook al denk je het beter te weten
• Het volgen van het beste voorbeeld; onze Profeet ﷺ

Allāh zegt:

“En gedenk jouw Heer in jezelf, met nederigheid en vrees en zonder luidruchtige woorden (te gebruiken) in de ochtend en in de namiddag. En behoor niet tot de onachtzamen.” [sūrah al-Anfāl 7:205]

“Voorzeker, in de Boodschapper van Allāh is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de Ontmoeting met) Allāh en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allāh veelvuldig gedenkt.” [sūrah al-Aḥzāb 33:21]