‘Snel-snel!’

De dag vandaag zijn we erg gehaast – tijdens en na ons gebed – en wordt er nauwelijks even de tijd genomen na het gebed voor wat extra Dhikr. We hebben ons er zo van overtuigd dat we geen tijd hebben, dat de dag te kort is, te druk, nog teveel om te doen en snel weer aan de slag moeten met onze dagelijkse beslommeringen. Maar voor wat? Voor ‘Wie’ heb jij geen tijd? Je bent al niet instaat om je gebed fatsoenlijk af te maken of te doorlopen met volledige concentratie en wat nederigheid. Je Wuḍū` (rituele wassing) doe je al steeds ‘snel-snel’, omdat je geen tijd denkt te hebben. Je hebt noch steeds het gevoel dat je īmān (geloof) niet lijkt toe te nemen na het gebed?

O zoeker op het pad, o zwakke dienaar, o zondaar, o verlanger naar lichtpuntjes van hoop in jouw leven! Neem de volgende challenge (uitdaging) aan. Blijf eens 5 tot 10 minuten zitten na elk verplicht gebed en lees de onderstaande Wird met 10 lichtpuntjes steeds op. Houd dit eens 40 dagen zo vol en kijk wat dit voor een effect heeft op jouw leven. Kijk daarna eens naar de kwaliteit van jouw gebeden en de issues waar je al lang tegenaan liep. Gewoon doen en laat het effect aan Degene over voor ‘Wie’ je nu wel tijd gaat vrijmaken.

Het oplezen duurt gemiddeld zo’n 3 tot 5 minuten, mits jij je houdt aan de optie om specifieke passages 10x te herhalen daar waar is aangegeven. Daar waar is aangegeven om de passages 100x te herhalen, lees je de Wird in slechts 10 tot 12 minuten. Of heb jij geen tijd?

[1.] Astagh-firu-llāh. (10x tot 100x)

[2.] A’ūdhu billāhi mina sh-Shayṭāni r-Rajīm. Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Allāhu lā ilāha illā Huwa l-Ḥayyu l-Qayyūm. Lā ta`khu-dhu-hu sinatun wa lā nawm. Lahu mā fī s-Samāwāti wa mā fī l-Arḍ. Ma(n) dhā l-Ladhī yash-fa’u ‘inda-hu illā bi-idh-nih. Ya’lamu mā bayna aydī-him wa mā khalfa-hum. Wa lā yuḥīṭūna bi-shay`in m-min ‘ilmi-hi illā bi-mā shā`. Wasi’a kursiyyu-hu Samāwāti wa l-Arḍ. Wa lā ya`ūdu-hu ḥifẓu-humā. Wa Huwa l-‘Aliyyu l-‘Aẓīm. (1x)

[3.] Bismillāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Inna-llāha wa malā`ikata-hu yuṣallūna ‘alā n-Nabiyy. Yā ayyu-hā l-ladhīna āmanū ṣallū ‘alay-hi wa sallimū taslīma(n). (1x)

[4.] Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammadin wa ‘alā Ālihi wa Sallim. (10x tot 100x)

[5.] Allāhumma Anta Rabbī lā ilāha illā Anta khalaqta-nī wa anā ‘abdu-ka wa anā ‘ahdi-ka wa wa’di-ka mā-staṭa’t. A’ūdhu bi-ka min sharri mā ṣana’t. Abū`u la-ka bi-ni’mati-ka ‘alayya wa abū`u la-ka bi-dhan-bī fagh-fir-lī fa`inna-hu lā yagh-firu dh-dhunūba illā Ant. (1x)

[6.] Lā ilāha illā-llāh. (10x tot 100x) Muḥammadun Rasūlu-llāhi ṣallā-llāhu ‘alay-hi wa sallam. (1x)

[7.] Lā ilāha illā-llāhu Waḥdahu lā Sharīka lah, lahu l-Mulku wa lahu l-Ḥamd, yuḥyī wa yumīt, wa Huwa ‘alā Kulli Shay`in Qadīr. (10x)

[8.] Lā ilāha illā-llāhu l-‘Alīmu l-Ḥalīm. Lā ilāha illā-llāhu Rabbu l-‘Arshi l-‘Aẓīm. Lā ilāha illā-llāhu Rabbu s-Samāwāti wa Rabbu l-Arḍi, wa Rabbu l-‘Arshi l-Karīm. (1x)

[9.] Yā Ḥayyu Yā Qayyūm bi-raḥmati-ka astaghīth, Yā Dhā l-Jalāli wa l-Ikrām. Allāhumma raḥmati-ka arjū fa-lā takil-nī ilā nafsī ṭarfata ‘aynin wa aṣliḥ sha`nī kulla-hu. Lā ilāha illā Ant. (1x)

[10.] Subḥāna Rabbi-ka Rabbi l-‘Izzati ‘ammā yaṣifūn. Wa Salāmun ‘alā l-Mursalīn. Wa l-Ḥamdulillāhi Rabbi l-‘Ālamīn. (1x)

Vertaling en verwijzingen:

[1.] Ik vraag om vergiffenis van Allāh.

Overgeleverd door al-Aghrar al-Muzanī – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Soms zie ik een sluier over mijn hart en waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh wel honderd keer per dag.’ (Muslim)

[2.] Ik zoek toevlucht bij Allāh tegen de vervloekte Satan. In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Allāh, er is geen godheid dan Hij, de Levende, de Onderhouder. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort toe datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt. Wie is degene die bij Hem kan bemiddelen, behalve met Zijn Toestemming? Hij weet wat er vóór hen is (d.w.z. in de toekomst) en wat er achter hen is (d.w.z. in het verleden). Zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij Wil. Zijn Troon strekt zich uit over de hemelen en de aarde. Hij voelt geen vermoeidheid in het bewaken van beide. En Hij is de Meest Verhevene, de Meest Grandioze. (Sūrah al-Baqarah 2:255 Āyat al-Kursiyy – het Troonvers)

Overgeleverd door Abū Umāmah – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Degene die Āyat al-Kursiyy (het Troonvers) reciteert na elk verplicht gebed, niets zal hem weerhouden om het Paradijs binnen te doen treden, behalve de dood.’” (Aṭ-Ṭabarānī fī l-Kabīr, An-Nasā`i, Ibn Ḥibbān – ṣaḥīḥ)

[3.] In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Voorwaar, Allāh prijst de Profeet en (ook) Zijn Engelen verrichten smeekbeden (voor de Profeet). O jullie die geloven, verricht smeekbeden voor hem en groet hem met veelvoudige begroetingen. (Sūrah al-Aḥzāb 33:56)

[4.] O Allāh, zend smeekbeden en begroetingen aan onze meester Mohammed en zijn familieleden.

Overgeleverd door Ibn Mas’ūd – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Waarlijk, degenen die het dichtste bij mij zullen zijn op de Dag des Oordeels, zijn degenen die veelvuldig zegenbeden naar mij hebben gezonden.’” (At-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan gharīb, ṣaḥīḥ verklaard door Ibn Ḥibbān)

[5.] Overgeleverd door Shaddād ibn Aws – Allāh is tevreden met hem – van de Profeet ﷺ: ‘De meest superieure formule voor het verzoeken om vergiffenis is dat hij zegt: “O Allāh, U bent mijn Heer; er is geen godheid dan U. U heeft mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik ben trouw aan mijn verbond met U en belofte (om deze te vervullen) naar mijn beste vermogen. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad dat ik heb verworven. Ik erken Uw Zegeningen die U mij hebt geschonken en ik biecht mijn zonden op bij U op. Dus ik smeek U om mij te vergeven, want niemand kan de zonden vergeven behalve U.” Hij (de Profeet) ﷺ zei: ‘Degene die deze (formule) overdag opleest met vast vertrouwen erin en op die dag nog voor de avond sterft, zal tot de mensen van het Paradijs behoren. En degene die deze (formule) ‘s nachts opleest met vast vertrouwen erin en nog voor de ochtend sterft, zal tot de mensen van het Paradijs behoren.’” (Al-Bukhārī, at-Tirmidhī en an-Nasā`i)

[6.] Er is geen godheid dan Allāh. Mohammed is de Boodschapper van Allāh, moge Allāh hem zegenen en groeten.

Overgeleverd door Jābir – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: ‘Ik hoorde de Boodschapper van Allāh ﷺ zeggen: ‘De beste manier van Dhikr is: “Er is geen godheid dan Allāh”’ (At-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan)

Overgeleverd door Mu’ādh – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Degene wiens laatste woorden zijn: “Er is geen godheid dan Allāh” zal het Paradijs binnentreden.’ (Abū Dāwūd, al-Ḥākim – ṣaḥīḥ isnād)

[7.] Overgeleverd door Abū Dharr – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: “Degene die na het Fajr-gebed – nog voordat hij zijn benen uitstrekt – tienmaal zegt: ‘Er is geen godheid dan Allāh, de Enige zonder deelgenoten. Soevereiniteit en Lof behoren toe aan Hem. Hij geeft leven en veroorzaakt de dood, en Hij is machtig over alle dingen’. Tien goede daden voor hem worden opgeschreven, tien slechte daden van hem worden gewist en hij wordt in tien rangen verheven. Zijn dag zal veilig zijn tegen alle afkeurenswaardige zaken en hij zal beschermd zijn tegen de Satan. Geen zonde zal hem treffen die dag, behalve het associëren van deelgenoten met Allāh.” (Jāmi` at-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan)

Overgeleverd door ‘Umārah Ibn Shabīb as-Saba`iyy – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: “Degene die tienmaal na het Maghrib-gebed zegt: ‘Er is geen godheid dan Allāh, de Enige zonder deelgenoten. Soevereiniteit en Lof behoren toe aan Hem. Hij geeft leven en veroorzaakt de dood, en Hij is machtig over alle dingen’. Allāh zal troepen sturen die hem zullen bewaken tegen de Satan tot aan de ochtend. En Allāh schrijft voor hem tien goede noodzakelijke daden op en Hij wist van hem tien destructieve zonden. Dit zal voor hem gelijk staan aan het vrijlaten van tien gelovige slaven.” (Jāmi` at-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan)

[8.] Overgeleverd door Ibn ‘Abbās – Allāh is tevreden met hen beiden – dat wanneer de Boodschapper van Allāh ﷺ in nood was, dat hij zei: “Er is geen godheid dan Allāh, de Alwetende, de Verdraagzame. Er is geen godheid dan Allāh, de Heer van de Machtige Troon. Er is geen godheid dan Allāh, de Heer van de hemelen en de Heer van de aarde, de Heer van de Nobele Troon.” (Al-Bukhārī en Muslim)

[9.] Overgeleverd door Anas Ibn Mālik – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “Wanneer een situatie de Profeet ﷺ verontrustte dan zei hij: ‘O Eeuwig Levende, O Zelfbestaande in Uw Genade zoek ik verlichting.’ En met zijn Isnād (keten van overlevering) zei hij dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Wees constant met (de uiting): ‘O Heer van Glorie en Eer.’” (Jāmi` at-Tirmidhī – ḥasan)

Overgeleverd door ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Abī Bakrah – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘De smeekbeden (die moeten worden gebruikt) wanneer iemand van streek is: “O Allāh, ik hoop op Uw Genade. Laat me voor geen moment aan mezelf over en maak al mijn zaken in orde. Er is geen godheid dan U.” Sommigen hebben hieraan meer toegevoegd dan zijn andere metgezellen. (Sunan Abī Dāwūd – ḥasan)

[10.] Verheven is Jouw Heer, de Heer van alle Eer, kracht en Glorie, boven datgene wat zij (aan Hem) toeschrijven. Vrede zij met de Boodschappers. En alle Lof zij aan Allāh, de Heer van de werelden. (Sūrah aṣ-Ṣaffāt 37:180-182)

Fragmenten uit: De ziel en de maan, een traktaat op het pad van de zoeker, Uitgeverij Boekscout Soest, eerste druk © 2019 Zakariya Bosmans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: