Naṣīḥah (advies), een klein lichtpuntje in jouw leven

O zoeker op het pad, o zwakke dienaar, o zondaar, o verlanger naar een klein lichtpuntje in jouw leven! Waarlijk, het is niets anders dan oprechte Dhikr die mij uit – donkere tijden, miserabele tijden, tijden van verdriet, tijden van onrust in het hoofd, tijden van angst, tijden van zwak īmān, tijden van uitstelgedrag, tijden van zondig gedrag, tijden van onrecht, tijden van hulpeloosheid, tijden van radeloosheid, tijden in nood, tijden van verlangen naar Allāh – heeft gehaald…

• Want gedenk en overpeins de volgende Woorden van Allāh eens goed:

“Gedenk Mij daarom en Ik zal jullie gedenken. En wees Mij dankbaar en wees Mij niet ondankbaar.” (Sūrah al-Baqarah 2:152)

“En degenen die, wanneer zij een verdorvenheid begaan, of zichzelf onrecht aandoen – Allāh gedenken en Hem om vergeving vragen voor hun zonden. En wie (anders), behalve Allāh, kan de zonden vergeven? Zij volharden niet in wat zij deden, terwijl zij (het) weten.” (Sūrah Āli ‘Imrān 3:135)

“O jullie die geloven, gedenk Allāh met vele gedenkingen. En verheerlijk Hem in de ochtend en de namiddag. Hij is Degene Die jullie prijst en (ook) Zijn Engelen (verrichten smeekbeden voor jullie), opdat Hij jullie van de duisternis naar het Licht voert. En Hij is Meest Genadevol voor de voor de gelovigen.” (Sūrah al-Aḥzāb 33:43)

“De gelovigen zijn slechts degenen van wie de harten sidderen wanneer Allāh genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen, vermeerdert hun geloof hierdoor. In hun Heer stellen zij hun vertrouwen.” (Sūrah al-Anfāl 8:2)

“Degenen die geloven en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allāh. Weet, dat door het gedenken van Allāh de harten tot rust komen.” (Sūrah ar-Ra’d 13:28)

“Waarlijk, Ik ben zeker Meest Vergevingsgezind voor degene die berouw toont, gelooft, goede daden verricht en vervolgens geleid wordt.” (Sūrah Ṭā-Hā 20:82)

• Verricht ’s ochtends en ’s avonds minimaal:

100x Astagh-firu-llāh. (Ik vraag om vergiffenis van Allāh)

Overgeleverd door al-Aghrar al-Muzanī – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Soms zie ik een sluier over mijn hart en waarlijk ik vraag om vergiffenis van Allāh wel honderd keer per dag.’ (Muslim)

• Verricht ’s ochtends en ’s avonds minimaal:

100x Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammadin wa ‘alā Ālihi wa Sallim. (O Allāh, zend smeekbeden en begroetingen aan onze meester Mohammed en zijn familieleden)

“Voorwaar, Allāh prijst de Profeet en (ook) Zijn Engelen verrichten smeekbeden (voor de Profeet). O jullie die geloven, verricht smeekbeden voor hem en groet hem veelvoudige begroetingen.” (Sūrah al-Aḥzāb 33:56)

Overgeleverd door Ubayy Ibn Ka’b, Allāh is tevreden met hem: “Ik zei O Boodschapper van Allāh, ik zend een groot aantal smeekbeden en vredeswensen (Ṣalawāt) naar u. Hoeveel van mijn smeekbeden zou ik als zegeningen en vredeswensen (Ṣalawāt) naar u moeten zenden? Hij ﷺ zei: ‘Wat jij wenst.’ Ik zei: ‘Een kwart?’ Hij ﷺ zei: ‘Wat jij wenst, en als je meer doet – dat zou beter voor je zijn.’ Ik zei: ‘De helft?’ Hij ﷺ zei: ‘Wat jij wenst, en als je meer doet, dat zou beter voor je zijn.’ Ik zei: ‘Twee-derde?’ Hij ﷺ zei: ‘Wat jij wenst, en als je meer doet, dat zou beter voor je zijn.’ Ik zei: ‘Dan zal ik al mijn smeekbeden aan u wijden.’ Hij ﷺ zei: ‘Dan zullen je zorgen in orde gemaakt worden en je zonden worden vergeven.’” (At-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan ṣaḥīḥ)

Overgeleverd door Abū Hurayrah – Allāh is tevreden met hem – dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: “Wanneer iemand mij begroet met vredewensen, dan brengt Allāh mijn Rūḥ (ziel) terug naar mij totdat ik hem teruggroet met vredeswensen.” (Abū Dāwūd – isnād ṣaḥīḥ)

• Verricht ’s ochtends en ’s avonds minimaal:

100x Lā ilāha illā-llāh. (Er is geen godheid dan Allāh)

Overgeleverd door Mu’ādh – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Degene wiens laatste woorden zijn: “Er is geen godheid dan Allāh” zal het Paradijs binnentreden.’ (Abū Dāwūd, al-Ḥākim – ṣaḥīḥ isnād)

Overgeleverd door Jābir – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: ‘Ik hoorde de Boodschapper van Allāh ﷺ zeggen: ‘De beste manier van Dhikr is: “Er is geen godheid dan Allāh”’ (At-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan)

• En sluit af met de volgende Dhikr en smeekbeden:

Lā ilāha illā-llāhu l-‘Alīmu l-Ḥalīm. Lā ilāha illā-llāhu Rabbu l-‘Arshi l-‘Aẓīm. Lā ilāha illā-llāhu Rabbu s-Samāwāti wa Rabbu l-Arḍi, wa Rabbu l-‘Arshi l-Karīm.

Overgeleverd door Ibn ‘Abbās – Allāh is tevreden met hen beiden – dat wanneer de Boodschapper van Allāh ﷺ in nood was, dat hij zei: “Er is geen godheid dan Allāh, de Alwetende, de Verdraagzame. Er is geen godheid dan Allāh, de Heer van de Machtige Troon. Er is geen godheid dan Allāh, de Heer van de hemelen en de Heer van de aarde, de Heer van de Nobele Troon.” (Al-Bukhārī en Muslim)

Yā Ḥayyu Yā Qayyūm bi-raḥmati-ka astaghīth, Yā Dhā l-Jalāli wa l-Ikrām. Allāhumma raḥmati-ka arjū fa-lā takil-nī ilā nafsī ṭarfata ‘aynin wa aṣliḥ sha`nī kulla-hu. Lā ilāha illā Ant.

Overgeleverd door Anas Ibn Mālik – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “Wanneer een situatie de Profeet ﷺ verontrustte dan zei hij: ‘O Eeuwig Levende, O Zelfbestaande in Uw Genade zoek ik verlichting.’ En met zijn Isnād (keten van overlevering) zei hij dat de Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Wees constant met (de uiting): ‘O Heer van Glorie en Eer.’” (Jāmi` at-Tirmidhī – ḥasan)

Overgeleverd door ‘Abd ar-Raḥmān Ibn Abī Bakrah – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘De smeekbeden (die moeten worden gebruikt) wanneer iemand van streek is: “O Allāh, ik hoop op Uw Genade. Laat me voor geen moment aan mezelf over en maak al mijn zaken in orde. Er is geen godheid dan U.” Sommigen hebben hieraan meer toegevoegd dan zijn andere metgezellen. (Sunan Abī Dāwūd – ḥasan)

Allāhumma innī as`alu-ka l-‘Afwa wa l-‘Āfiyata fī d-Dunyā wa l-Ākhirah. Allāhumma innī as`alu-ka l-‘Afwa wa l-‘Āfiyata fī Dīnī wa Dunyāyā wa Ahlī, wa Mālī. Allāhumma-stur ‘Uwrātī, wa āmin Raw’ātī. Allāhumma-ḥfaẓnī min bayni Yadayya, wa min Khalfī, wa ‘an Yamīnī, wa ‘an Shimālī, wa min Fawqī. Wa a’ūdhu bi-‘aẓamati-ka an ughtāla min Taḥtī.

Overgeleverd door Ibn ‘Umar – Allāh is tevreden met hem – dat hij zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ heeft de volgende smeekbeden nooit achterwege gelaten in de ochtend en in de avond: ‘O Allāh, ik vraag U om vergiffenis en welzijn in deze wereld en het Hiernamaals. O Allāh, ik vraag U om vergiffenis en welzijn in mijn religie, mijn wereldse zaken, mijn familie en mijn financiële zaken. O Allāh, verberg mijn fouten en schenk mij veiligheid wanneer ik angst heb. O Allāh, bescherm mij tegen wat voor mij is, achter mij is, aan mijn rechterzijde, aan mijn linkerzijde en wat boven mij is. Ik zoek bescherming bij Uw grootsheid tegen de vernietiging van wat onder mij is.’ Volgens Wakī’ verwijst deze laatste zin naar ‘schaamte, laagheid, schande’ (al-Khasf).” (Sunan Ibn Mājah, Sunan Abū Dāwūd, an-Nasā`i – isnād ṣaḥīḥ)

Bismillāhi l-ladhī lā yaḍurru ma’a-smi-hi shay`un fī l-arḍi wa lā fī s-samā`i wa Huwa s-Samī’u l-‘Alīm. (3x)

Overgeleverd door Abān Ibn ‘Uthmān die zei: ‘Ik hoorde dat ‘Uthmān Ibn ‘Affān – Allāh is tevreden met hem – zei: “De Boodschapper van Allāh ﷺ zei: ‘Geen dienaar die dagelijks ’s ochtends en ’s avonds drie keer zegt: ‘In de Naam van Allāh, Die met Zijn Naam niets kan schaden op de aarde noch in de hemelen. Hij is de Alhorende, de Alwetende’ zal door iets geschaad worden.” Abān (Ibn ‘Uthmān) was getroffen door een halfzijdige verlamming, dus een man keek hem aan waarop Abān zei: ‘Waar kijk je naar? Waarlijk, deze ḥadīth is zoals ik je heb verteld, maar toen ik dit op een dag niet gezegd had, werd mijn lot door Allāh bezegeld. (Jāmi` at-Tirmidhī – ḥadīth ḥasan ṣaḥīḥ gharīb)

A’ūdhu bi-kalimāti-llāhi t-Tāmmāti min Sharri mā khalaq. (3x)

Overgeleverd door Abū Hurayrah – Allāh is tevreden met hem – die zei: “Er kwam een man bij de Profeet ﷺ die zei: ‘O Boodschapper van Allāh, wat heb ik geleden door een schorpioen die me gisteren heeft gebeten!’ Hij ﷺ zei: ‘Als je nu ’s avonds had gezegd: ‘Ik zoek bescherming bij de Perfecte Woorden van Allāh tegen het kwaad dat Hij heeft geschapen’ had deze jou geen kwaad gedaan.’” (Muslim)

Subḥāna Rabbi-ka Rabbi l-‘Izzati ‘ammā yaṣifūn. Wa Salāmun ‘alā l-Mursalīn. Wa l-Ḥamdulillāhi Rabbi l-‘Ālamīn.

“Verheven is Jouw Heer, de Heer van alle Eer, kracht en Glorie, boven datgene wat zij (aan Hem) toeschrijven. Vrede zij met de Boodschappers. En alle Lof zij aan Allāh, de Heer van de werelden.” (Sūrah aṣ-Ṣāfāt 37:180-182)

O zoeker op het pad, o zwakke dienaar, o zondaar, o verlanger naar een klein lichtpuntje in jouw leven! – Verlaat de Dhikr (het gedenken van Allah) niet omdat je de Aanwezigheid van Allāh niet opmerkt hierin, want jouw nalatigheid in de Dhikr is veel erger, dan jouw achteloosheid tijdens de Dhikr van Allah. Wellicht dat Hij jou van een achteloze Dhikr verheft naar een waakzame Dhikr en van een waakzame Dhikr naar een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allah). En van een Dhikr met de Aanwezigheid (van Allah) naar een Dhikr waarbij alles afwezig is behalve Degene Die vernoemd is. ﴾Waarlijk dit is gemakkelijk voor Allah – Qur’ān 14:20﴿ (Ibn ‘Aṭā`illāh al-Askandarī, Kitāb al-Ḥikam, nr. 47)

Fragmenten uit: De ziel en de maan, een traktaat op het pad van de zoeker, Uitgeverij Boekscout Soest, eerste druk © 2019 Zakariya Bosmans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: