Gedicht: volgorde hoofdstukken van de Qur’ān

#يارب إن لم نحسن في #دعائنا فأنت #أعلم بحاجاتنا، وإن #قصّرنا فأنت تعلم #غاياتنا ولا #يخفى عليك شيء من #أحوالنا، فاجبر #خواطرنا بفيض #نعمك

In de naam van Allāh, de Enige zonder een begin;
Alle dank aan de Enige zonder einde of middenin.

Vele Ṣalawāt over degene met het beste karakter;
En degenen die hem volgen, een belangrijke factor.

Wel, alle hoofdstukken in dit taalkundig gedicht;
Achter elkaar gezet in de juiste volgorde allicht.

Voor mijn vrienden van de Qur’ān geheel speciaal;
Dit memoriseren is uiteraard dan ook vrij cruciaal.

Ummul Kitāb, al-Fātiḥah verplicht in elk gebed;
Al-Baqarah de langste Sūrah met dat ene couplet.

Ook wel genoemd al-Kursiyy het grootste Vers;
Vervolgens de familie van ‘Imrān geheel divers.

Sūrah an-Nisā` met wetten en ethische regels;
Al-Mā`idah met wel negentien verplichte zegels.

Al-An’ām is in één enkele openbaring gezonden;
Al-A’rāf werd qua stijl en inhoud gelijk bevonden.

De slag bij Badr over de oorlogsbuit, al-Anfāl;
At-Tawbah zonder Basmalah slechts eenmaal.

Terwijl Yūnus vertrok zonder Allāh’s toestemming;
Wordt sūrah Hūd gezien als een soort voortzetting.

Yūsuf wiens verhaal in één sūrah is omschreven;
Krijgen we veel mee over zijn bijzondere leven.

Ar-Ra’d bestaat uit slechts drie en veertig Āyāt;
Stamvader Ibrāhīm was zuiver in woord en daad.

Sūrah al-Ḥijr met vele bewijzen voor het bestaan;
Van Allāh en Zijn Eenheid zijn wij toch wel begaan.

Talrijke gunsten van Allāh in an-Naḥl over de bij;
Het verhaal van al-Isrā` maakt mij droevig en blij

Sūrah al-Kahf lezen we op vrijdag geheel trouw;
Maryam is toch wel een hele bijzondere vrouw.

‘Umar bekeerde zich na het horen van sūrah Ṭāhā;
Zeventien profeten besproken in sūrah al-Anbiyā`.

O moge Allāh jou toch begunstigen met de Ḥajj;
Al-Mu`minūn voor ongelovigen zeker geen match.

Moge Allah jouw gezicht voorzien van an-Nūr;
En de Furqān jou leiden in deze spirituele tour.

Het verschil tussen vele poëten en profeten;
In sūrah Shu’arā` zul je het komen te weten.

An-Naml vernoemt naar het achttiende vers;
Sulaymān over de Jinn, vogels en zijn legers.

In sūrah al-Qaṣaṣ vele aspecten over Mozes;
Al-‘Ankabūt en het huis met spirituele codes.

Bijzondere profetieën in het hoofdstuk ar-Rūm;
Luqmān was een wijze vader en heel erg vroom.

Sūrah as-Sajdah over de waarheid van de Qur’ān;
En dat Vers in sūrah al-Aḥzāb is ons niet ontgaan.

Een hoofdstuk over het gezinsleven van de Profeet;
De zegeningen van Allāh over onze geliefde estheet.

Het volk van Saba` ofwel een gebied in Jemen;
In sūrah Fāṭir zullen de thema’s je meenemen.

Yā-Sīn het hart van de Qur’ān met veel potentie;
Memoriseer en lees met een specifieke intentie.

Over gerangschikte Engelen in sūrah aṣ-Ṣaffāt;
Geheel over de goddelijke leiding in sūrah Ṣād

Bij sūrah az-Zumar zijn mensen vrij om te kiezen;
al-Ghāfir bekend als al-Mu`min met wat adviezen.

In sūrah Fuṣṣilat zijn de zaken helder uiteengezet;
Ash-Shūrā over sociale basisprincipes, dus opgelet.

Az-Zukhruf de vierde sūrah die begint met Ḥā-Mīm;
Ad-Dukhān straalt barmhartigheid uit vrij subliem.

Een nederige houding na het lezen van al-Jāthiyah;
Al-Aḥqāf, het meervoud van Ḥiqf niet vergeten ja.

Een sūrah vernoemd naar de Profeet Muḥammad;
En een mooie triomf in sūrah al-Fatḥ uiteengezet.

Al-Ḥujurāt gaat over manieren en sociale ethiek;
En sūrah Qāf over de Dag des Oordeels vrij uniek.

Tekenen van de natuur in hoofdstuk adh-Dhāriyāt;
Als bewijzen voor de grote Dag, dus sta paraat.

At-Ṭūr, de berg in de Sinaï over de Profeet Mozes;
An-Najm over de hemelvaart en voor ons een les.

Surah al-Qamar verwijst wederom naar die Dag;
Het lezen van ar-Raḥmān bezorgt mij een glimlach.

Dus lees dagelijks al-Wāqi’ah voor enige nood;
Al-Ḥadīd gaat over het ijzer en is niet zo groot.

Over zij die redetwisten in sūrah al-Mujādalah;
Al-Ḥashr, de verdrijving in het vierde jaar Ḥijrah.

Al-Mumtaḥina over de relaties tussen moslims;
En niet-moslims zowel de vrouwelijke pelgrims.

Aṣ-Ṣaff is geopenbaard in het mooie Madīnah;
De mooiste dag van de week is toch al-Jumu’ah.

Sūrah al-Munāfiqūn omschrijft de hypocrieten;
En laat at-Taghābun niet aan je voorbijschieten.

Het thema aṭ-Ṭalāq gaat over de echtscheiding;
Sūrah at-Taḥrīm gaat over verbod met verwijzing.

Sūrah al-Mulk lees je elke avond voor het slapen;
Moge deze advocaat bij het graf over jou waken.

Sūrah al-Qalam ook bekend onder de naam Nūn;
Al-Ḥāqqah, de waarheid is hard en toch zo schoon.

Al-Ma’ārij is meervoud van Ma’raj onthoudt dit;
O vriend van de Qur’ān stijg dus op in deze unit.

Nūḥ riep zijn volk op tot het geloof dag en nacht;
En de Jinn luisterden naar de Qur’ān met smacht.

Tijdens de openbaring riep Jibrīl naar de Profeet;
Yā ayyuhāl Muzammil, o jij in dat gewaad gekleed.

In de periode van droefheid tijdens een visioen;
Was al-Muddatthir de start van het bloeiseizoen.

Sūrah al-Qiyāmah geheel gewijd aan de Opstanding;
al-Insān is toch wel hele een bijzondere schepping.

In sūrah al-Mursalāt, engelen met diverse taken;
an-Naba` de eerste van de laatste blijft me raken.

An-Nāzi’āt met de engelen die de zielen losrukken;
Sūrah ‘Abasa toen de blinde zich bleef uitdrukken.

At-Takwīr, de verduistering en diverse praktijken;
Zo ook sūrah al-Infiṭār zal jouw taalkundig verrijken.

Sūrah al-Muṭaffifīn kritisch over de zwendelaars;
Al-Inshiqāq: de rekening voor winnaars en zondaars

Al-Burūj is meervoud van Burj dus niet vergeten;
Zoals aṭ-Ṭāriq over sterren en goddelijke decreten.

Dus verheerlijk de naam van jouw Heer in al-A’lā;
Zwoegend en ploeterend in sūrah al-Ghāshiyah.

Een dubbele wekker voor dat gebed tijdens al-Fajr;
Al-Balad, de Heilige stad Mekka waar ik graag enter.

In ash-Shams vele kanten van de mens besproken;
In al-Layl worden slechte gewoontes doorbroken.

Lees aḍ-Ḍuḥā voor helderheid en tegen verdriet;
Al-Inshirāḥ bij jouw moeilijkheden op dat gebied.

Surah at-Tīn over de ontwikkeling van excellentie;
Eerste vijf verzen in sūrah Al-‘Alaq als interventie.

Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden;
Qur’ān neergedaald voor spirituele nabestaanden

Tot het overduidelijke bewijs komt in al-Bayyinah;
Gezonden door Allāh als het Rechte Pad, weldra.

Sūrah az-Zilzāl verwijst dan naar het laatste Uur;
Het Arabische taalgebruik in al-‘Ādiyāt is zo puur.

Al-Qāri’ah, wat doet jou weten wat de aanklopper is;
Wederom het Uur en het maken van jouw keuzes.

Obsessies en het wedijveren om jouw overvloed;
Lees eens at-Takāthūr en blijf hiervan behoed.

Het korte hoofdstuk al-‘Aṣr lees je na het verlaten;
Van een ontmoeting, een Sunnah voor ons nagelaten.

Wee elke roddelaar en lasteraar in Al-Humazah;
Sūrah al-Fīl met zwermende vogels over Abraha.

Al-Quraysh de machtige stam onder de Arabieren;
Al-Mā’ūn over degenen die het gebed ontsieren.

Al-Kawthar dat een overvloed aan gunsten bezit;
Al-Kāfirūn zullen niet aanbidden wat jij aanbidt.

An-Naṣr staat gelijk aan een vierde van de Qur’ān;
Al-Masad over de daden die verloren zijn gegaan.

O beste vriend van de Qur’ān zijt toch oprecht;
Al-Ikhlāṣ is de essentie van Allāh’s alleenrecht.

Zoek bescherming bij Allāh met sūrah al-Falaq;
Samen met an-Nās is dit de juiste aanpak.

De eerste tien lange hoofdstukken zijn de Ṭiwāl;
Al-Mi`ūn met honderd Āyāt staan dan centraal

Vanaf Yā-Sīn zijn Al-Mathāni het meest herhaald;
Tot al-Ḥujurāt wordt dan ook veel winst behaald.

Vervolgens beginnen dan de Mufaṣṣal verdeeld;
Uiteraard heel beknopt met jullie hier gedeeld.

Van sūrah al-Ḥujurāt tot al-Burūj: Ṭiwāl Mufaṣṣal;
Wat meningsverschil over de verdeling en aantal.

Daarna de Awsaṭ Mufaṣṣal: tot sūrah al-Bayyinah.
Zo komen we steeds dichter bij het einde hierna.

Dan de Qiṣār Mufaṣṣal tot en met sūrah an-Nās.
Over ‘het bewaren’ blijft Allāh nog altijd de Baas.

Moge Allah deze opsomming van mij accepteren;
Slechts voor Zijn tevredenheid en om te studeren.

Nagelaten voor ieder die hier een profijt in ziet;
Als een Ṣadaqah Jāriyah, O Allah vergeet mij niet.

Met zo’n tachtig dichtregels en van die verfijnde;
Bereikte Uw nederige cadet dan toch het einde.

Vele Ṣalawāt over degene met het beste karakter;
En degenen die hem volgen, een belangrijke factor.

Zakariya Bosmans