Gedicht: volgorde hoofdstukken van de Qur’ān

#يارب إن لم نحسن في #دعائنا فأنت #أعلم بحاجاتنا، وإن #قصّرنا فأنت تعلم #غاياتنا ولا #يخفى عليك شيء من #أحوالنا، فاجبر #خواطرنا بفيض #نعمك

In de naam van Allāh, de Enige zonder een begin;
Alle dank aan de Enige zonder einde of middenin.

Vele Ṣalawāt over degene met het beste karakter;
En degenen die hem volgen, een belangrijke factor.

Wel, alle hoofdstukken in dit taalkundig gedicht;
Achter elkaar gezet in de juiste volgorde allicht.

Voor mijn vrienden van de Qur’ān geheel speciaal;
Dit memoriseren is uiteraard dan ook vrij cruciaal.

Ummul Kitāb, al-Fātiḥah verplicht in elk gebed;
Al-Baqarah de langste Sūrah met dat ene couplet.

Ook wel genoemd al-Kursiyy het grootste Vers;
Vervolgens de familie van ‘Imrān geheel divers.

Sūrah an-Nisā` met wetten en ethische regels;
Al-Mā`idah met wel negentien verplichte zegels.

Al-An’ām is in één enkele openbaring gezonden;
Al-A’rāf werd qua stijl en inhoud gelijk bevonden.

De slag bij Badr over de oorlogsbuit, al-Anfāl;
At-Tawbah zonder Basmalah slechts eenmaal.

Terwijl Yūnus vertrok zonder Allāh’s toestemming;
Wordt sūrah Hūd gezien als een soort voortzetting.

Yūsuf wiens verhaal in één sūrah is omschreven;
Krijgen we veel mee over zijn bijzondere leven.

Ar-Ra’d bestaat uit slechts drie en veertig Āyāt;
Stamvader Ibrāhīm was zuiver in woord en daad.

Sūrah al-Ḥijr met vele bewijzen voor het bestaan;
Van Allāh en Zijn Eenheid zijn wij toch wel begaan.

Talrijke gunsten van Allāh in an-Naḥl over de bij;
Het verhaal van al-Isrā` maakt mij droevig en blij

Sūrah al-Kahf lezen we op vrijdag geheel trouw;
Maryam is toch wel een hele bijzondere vrouw.

‘Umar bekeerde zich na het horen van sūrah Ṭāhā;
Zeventien profeten besproken in sūrah al-Anbiyā`.

O moge Allāh jou toch begunstigen met de Ḥajj;
Al-Mu`minūn voor ongelovigen zeker geen match.

Moge Allah jouw gezicht voorzien van an-Nūr;
En de Furqān jou leiden in deze spirituele tour.

Het verschil tussen vele poëten en profeten;
In sūrah Shu’arā` zul je het komen te weten.

An-Naml vernoemt naar het achttiende vers;
Sulaymān over de Jinn, vogels en zijn legers.

In sūrah al-Qaṣaṣ vele aspecten over Mozes;
Al-‘Ankabūt en het huis met spirituele codes.

Bijzondere profetieën in het hoofdstuk ar-Rūm;
Luqmān was een wijze vader en heel erg vroom.

Sūrah as-Sajdah over de waarheid van de Qur’ān;
En dat Vers in sūrah al-Aḥzāb is ons niet ontgaan.

Een hoofdstuk over het gezinsleven van de Profeet;
De zegeningen van Allāh over onze geliefde estheet.

Het volk van Saba` ofwel een gebied in Jemen;
In sūrah Fāṭir zullen de thema’s je meenemen.

Yā-Sīn het hart van de Qur’ān met veel potentie;
Memoriseer en lees met een specifieke intentie.

Over gerangschikte Engelen in sūrah aṣ-Ṣaffāt;
Geheel over de goddelijke leiding in sūrah Ṣād

Bij sūrah az-Zumar zijn mensen vrij om te kiezen;
al-Ghāfir bekend als al-Mu`min met wat adviezen.

In sūrah Fuṣṣilat zijn de zaken helder uiteengezet;
Ash-Shūrā over sociale basisprincipes, dus opgelet.

Az-Zukhruf de vierde sūrah die begint met Ḥā-Mīm;
Ad-Dukhān straalt barmhartigheid uit vrij subliem.

Een nederige houding na het lezen van al-Jāthiyah;
Al-Aḥqāf, het meervoud van Ḥiqf niet vergeten ja.

Een sūrah vernoemd naar de Profeet Muḥammad;
En een mooie triomf in sūrah al-Fatḥ uiteengezet.

Al-Ḥujurāt gaat over manieren en sociale ethiek;
En sūrah Qāf over de Dag des Oordeels vrij uniek.

Tekenen van de natuur in hoofdstuk adh-Dhāriyāt;
Als bewijzen voor de grote Dag, dus sta paraat.

At-Ṭūr, de berg in de Sinaï over de Profeet Mozes;
An-Najm over de hemelvaart en voor ons een les.

Surah al-Qamar verwijst wederom naar die Dag;
Het lezen van ar-Raḥmān bezorgt mij een glimlach.

Dus lees dagelijks al-Wāqi’ah voor enige nood;
Al-Ḥadīd gaat over het ijzer en is niet zo groot.

Over zij die redetwisten in sūrah al-Mujādalah;
Al-Ḥashr, de verdrijving in het vierde jaar Ḥijrah.

Al-Mumtaḥina over de relaties tussen moslims;
En niet-moslims zowel de vrouwelijke pelgrims.

Aṣ-Ṣaff is geopenbaard in het mooie Madīnah;
De mooiste dag van de week is toch al-Jumu’ah.

Sūrah al-Munāfiqūn omschrijft de hypocrieten;
En laat at-Taghābun niet aan je voorbijschieten.

Het thema aṭ-Ṭalāq gaat over de echtscheiding;
Sūrah at-Taḥrīm gaat over verbod met verwijzing.

Sūrah al-Mulk lees je elke avond voor het slapen;
Moge deze advocaat bij het graf over jou waken.

Sūrah al-Qalam ook bekend onder de naam Nūn;
Al-Ḥāqqah, de waarheid is hard en toch zo schoon.

Al-Ma’ārij is meervoud van Ma’raj onthoudt dit;
O vriend van de Qur’ān stijg dus op in deze unit.

Nūḥ riep zijn volk op tot het geloof dag en nacht;
En de Jinn luisterden naar de Qur’ān met smacht.

Tijdens de openbaring riep Jibrīl naar de Profeet;
Yā ayyuhāl Muzammil, o jij in dat gewaad gekleed.

In de periode van droefheid tijdens een visioen;
Was al-Muddatthir de start van het bloeiseizoen.

Sūrah al-Qiyāmah geheel gewijd aan de Opstanding;
al-Insān is toch wel hele een bijzondere schepping.

In sūrah al-Mursalāt, engelen met diverse taken;
an-Naba` de eerste van de laatste blijft me raken.

An-Nāzi’āt met de engelen die de zielen losrukken;
Sūrah ‘Abasa toen de blinde zich bleef uitdrukken.

At-Takwīr, de verduistering en diverse praktijken;
Zo ook sūrah al-Infiṭār zal jouw taalkundig verrijken.

Sūrah al-Muṭaffifīn kritisch over de zwendelaars;
Al-Inshiqāq: de rekening voor winnaars en zondaars

Al-Burūj is meervoud van Burj dus niet vergeten;
Zoals aṭ-Ṭāriq over sterren en goddelijke decreten.

Dus verheerlijk de naam van jouw Heer in al-A’lā;
Zwoegend en ploeterend in sūrah al-Ghāshiyah.

Een dubbele wekker voor dat gebed tijdens al-Fajr;
Al-Balad, de Heilige stad Mekka waar ik graag enter.

In ash-Shams vele kanten van de mens besproken;
In al-Layl worden slechte gewoontes doorbroken.

Lees aḍ-Ḍuḥā voor helderheid en tegen verdriet;
Al-Inshirāḥ bij jouw moeilijkheden op dat gebied.

Surah at-Tīn over de ontwikkeling van excellentie;
Eerste vijf verzen in sūrah Al-‘Alaq als interventie.

Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden;
Qur’ān neergedaald voor spirituele nabestaanden

Tot het overduidelijke bewijs komt in al-Bayyinah;
Gezonden door Allāh als het Rechte Pad, weldra.

Sūrah az-Zilzāl verwijst dan naar het laatste Uur;
Het Arabische taalgebruik in al-‘Ādiyāt is zo puur.

Al-Qāri’ah, wat doet jou weten wat de aanklopper is;
Wederom het Uur en het maken van jouw keuzes.

Obsessies en het wedijveren om jouw overvloed;
Lees eens at-Takāthūr en blijf hiervan behoed.

Het korte hoofdstuk al-‘Aṣr lees je na het verlaten;
Van een ontmoeting, een Sunnah voor ons nagelaten.

Wee elke roddelaar en lasteraar in Al-Humazah;
Sūrah al-Fīl met zwermende vogels over Abraha.

Al-Quraysh de machtige stam onder de Arabieren;
Al-Mā’ūn over degenen die het gebed ontsieren.

Al-Kawthar dat een overvloed aan gunsten bezit;
Al-Kāfirūn zullen niet aanbidden wat jij aanbidt.

An-Naṣr staat gelijk aan een vierde van de Qur’ān;
Al-Masad over de daden die verloren zijn gegaan.

O beste vriend van de Qur’ān zijt toch oprecht;
Al-Ikhlāṣ is de essentie van Allāh’s alleenrecht.

Zoek bescherming bij Allāh met sūrah al-Falaq;
Samen met an-Nās is dit de juiste aanpak.

De eerste tien lange hoofdstukken zijn de Ṭiwāl;
Al-Mi`ūn met honderd Āyāt staan dan centraal

Vanaf Yā-Sīn zijn Al-Mathāni het meest herhaald;
Tot al-Ḥujurāt wordt dan ook veel winst behaald.

Vervolgens beginnen dan de Mufaṣṣal verdeeld;
Uiteraard heel beknopt met jullie hier gedeeld.

Van sūrah al-Ḥujurāt tot al-Burūj: Ṭiwāl Mufaṣṣal;
Wat meningsverschil over de verdeling en aantal.

Daarna de Awsaṭ Mufaṣṣal: tot sūrah al-Bayyinah.
Zo komen we steeds dichter bij het einde hierna.

Dan de Qiṣār Mufaṣṣal tot en met sūrah an-Nās.
Over ‘het bewaren’ blijft Allāh nog altijd de Baas.

Moge Allah deze opsomming van mij accepteren;
Slechts voor Zijn tevredenheid en om te studeren.

Nagelaten voor ieder die hier een profijt in ziet;
Als een Ṣadaqah Jāriyah, O Allah vergeet mij niet.

Met zo’n tachtig dichtregels en van die verfijnde;
Bereikte Uw nederige cadet dan toch het einde.

Vele Ṣalawāt over degene met het beste karakter;
En degenen die hem volgen, een belangrijke factor.

Zakariya Bosmans

Een korte traktatie over doctrine

Bij deze een korte traktatie over doctrine;
Dus niet vergeten in je dagelijkse routine.

Allāh is de Enige zonder deelgenoten;
Niets lijkt op Hem bij deze uitgesloten.

Hij lijkt niet op hetgeen wat is gecreëerd;
Noch op wat een ander steeds beweert.

Behalve wat Hij wil, er gebeurt niets;
Geen enkele verbeelding noch zoiets

– kan Hem bevatten en geen begrip;
kan Hem snappen noch via een trip.

Hij is de Eeuwige zonder een begin;
Eeuwigdurend zonder einde en gezellin.

De Altijd Levende Die niet zal sterven;
Geen slaap of sluimer zal Hem onterven.

Hij schept zonder noodzaak en voorziet;
In Zijn schepping zonder moeite en limiet.

Hij brengt de dood zonder angst met beleid;
Hij wekt op zonder problemen noch arbeid.

Allāh bestond al vóór de gehele schepping;
Met al Zijn Attributen en de gehele setting.

Alle Lof aan Allāh, de Verhevene en Enige;
Die profeten stuurde en mensen verenigde

– met Zijn beste creatie, het zegel der profeten;
De reden van onze schepping, nooit geweten?

(Gebaseerd op al-‘Aqīdah aṭ-Ṭaḥāwiyyah)

Vasten middels de juiste Intentie

De juiste intentie maakt alles geldig, een belangrijke conditie;
Voor de Farḍ en zowel voor de Sunnah, een specifieke ambitie.

De Niyyah is een verplicht onderdeel en dien je van te voren;
Vóór Fajr aan Allāh duidelijk te tonen, maar niet te laten horen.

Ṣawm een Farḍ voor iedere moslim vanaf de puberteit en ouder;
Die niet ziek is de gehele maand Ramaḍān, met kop en schouder.

Indien men vrouwelijk bloed verliest, zowel de postnatale fasen;
Gelukkig hebben zij de rest van het jaar de tijd dit weer in te halen.

En ook voor degenen die ziek zijn of voor hen tijdens een reis;
Zowel de vrouwen met twee harten stellen dit soms zeer op prijs.

Ook bij neonatus en het geven van de natuurlijke voedingsbron;
Indien men vreest voor het welzijn van hen beiden, is dit daarom.

Wel goed te begrijpen bij deze laatste regel, alleen wanneer nodig is;
Weet dat bij genoeg energie en inspanning de beloning bij Allāh is.

Vóór het verschijnen van de witte draad aan de horizon tot en met;
Wanneer de zon de bodem weer raakt, blijven onze organen bezet.

Volgens de Sunnah en medisch bewezen is dit de beste medicijn;
Om ons hart en lichaam goed te reinigen en tevens goed voor de lijn.

Enig opwindend genot met emissie als gevolg verbreekt het vasten;
Zo ook opzettelijk braken, injecties, eten en drinken zal dit belasten.

Haast je met een dadel en wat water tijdens het verbreken van de dag;
Uitstel tot het laatste moment in de ochtend, een Sunnah zeer bedacht.

Tijdens dit spirituele traject dien jij je tong overvloedig te beschermen;
Ook over de rest van je lichaamsdelen dien jij je feilloos te ontfermen.

Inclusief het laatste vers gebaseerd op Māliki Fiqh zul je gaan zien;
Dat de basis van het Vasten eenvoudig is uitgelegd bij nader inzien.

(Aparte Reminder)

Als honger lijden zoals arme mensen het doel zou zijn van het vasten;
Het niet verplicht zou zijn voor de armen om hen hiermee te belasten.

Het doel van vasten is Taqwa afgeleid van het werkwoord Ta-qi-ya;
Betekent “vroomheid verkrijgen” en daarmee jij je beschermt, zodra.

Vroomheid het enige middel is, in combinatie met sterke overtuiging;
En je daarmee beschermt tegen de gevolgen van spirituele aftuiging.

Werkelijk volgens de Sunnah en medisch bewezen de beste medicijn;
Om onze ziel te reinigen, de beste weg naar Allāh’s verheven Domein.

Zij met de meeste honger zijn degenen die hun magen niet vergeten;
Want degene zonder honger is hij die zijn verlangens doet vergeten.

Verbreekt het vasten met een dadel, wat water en een oprechte Du’ā`;
Met de juiste intentie, moge het vasten geaccepteerd worden hierna.

Zakariya Bosmans, De Essenties van Aanbidding (Uitgeverij Boekscout, eerste druk, Soest 2016) – Vasten middels de juiste Intentie. Dichtregels 256-274, pp 42-43.

Workshop Murāqabah concept

In shā Allāh ben ik van plan om een workshop te gaan voorbereiden over het onderwerp: ‘positieve mindset, mindfulness’ of anders genoemd: Murāqabah

(Murāqabah). Deze term is van toepassing op de waakzame concentratie, met alle kracht van geest en gedachte en verbeelding, en onderzoek waarmee men zorgvuldig waakt over zichzelf. Door middel van Murāqabah waakt een persoon over zijn (spirituele) hart en z’n gedachtengang. Hiermee verkrijgt hij/zij inzicht in de relatie van het hart met zijn Schepper en zijn eigen omgeving. Er zijn vele Āyāt in de Qurān en profetische overleveringen die dit concept heel duidelijk ondersteunen.

Ik ben ervan overtuigd dat hier wel een grote behoefte aan is om wat meer inzicht over te krijgen. In deze workshop zou ik onderwerpen kunnen behandelen zoals:

• een positieve mindset hebben
• goed denken over Allāh
• negatieve gedachten verbuigen
• wat jij denkt is wat jij wordt
• wat jij voelt is wat je aantrekt
• depressie en angst
• heling middels de Qur’ān
• de positieve effecten van Dhikr en Qur’ān-recitatie
• geduld bij beproevingen
• vergiffenis in de Qurān en Sunnah
• liefde in de Qurān en Sunnah
• het belang van broederschap
• ontwikkelen van een spiritueel karakter
• type mensen die je niet in je leven wilt hebben
• klassieke valkuilen van de Satan
• hoe omgaan met jezelf na een zonde
• de invloed van positieve en negatieve prikkels op je lichaamscellen

Ik heb nog geen datum gepland voor deze workshop en ik zit nog een research-fase over dit thema omdat ik zelf ook nog een hoop moet opsteken hiervan. Vele zaken zijn wel al vrij helder voor mij geworden en wil het graag in een toegankelijke en praktische vorm gieten zodat iedereen hiervan kan profiteren. Wa khair in shā Allāh, ik verneem graag jullie reacties hierover.